Polski
English
Українська
Český
Български
Slovenský
Srbija
Русский
Latvija
Lietuva
Slovenija
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Ελληνικά
Española
Italiano
Eestlane
Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti
s obchodným názvom
QL CONTROLS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SO SÍDLOM V KOBIELICE (43 – 262), UL. ROLNA 4zapísanej v Obchodnom registri Národného registra súdov vedeného Okresným súdom Katowice-Wschód, 8. obchodné oddelenie Národného registra súdov pod číslom KRS: 0000440955, s daňovým identifikačným číslom (NIP): 6381806825 a poľským obchodným registračným číslom (REGON): 243111228

Pojmy používané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov majú nasledujúci význam:

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov  – treba chápať ako tento dokument, t.j. platné Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti na adrese QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. v Kobieliciach.
 2. Prevádzkovateľ osobných údajov (POÚ) – fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, jednotka alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo spoločne určuje ciele a metódy spracúvania osobných údajov, t.j. v tomto prípade spoločnosť QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Sp.k. v Kobieliciach (43-262), ul. Rolna 4, zapísaná v Registri podnikateľov Národného registra súdov vedeného Okresným súdom Katowice-Wschód, 8. obchodné oddelenie Národného registra súdov pod číslom KRS: 0000440955, s daňovým identifikačným číslom (NIP): 6381806825 a poľským obchodným registračným číslom (REGON): 243111228.
 3. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 4. Osobné údaje – informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä identifikátorom, ako je jeho/jej meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkaz na jeden alebo či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 5. Spracúvanie – operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením, alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.
 6. Používateľ – akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku alebo ktorá používa jednu alebo viac služieb alebo funkcií opísaných v týchto Pravidlách.

Cieľom tohto dokumentu je ukázať, ako sa získavajú, spracúvajú a používajú všetky informácie o používateľoch tejto webovej stránky. Zabezpečujeme, aby sme všetky informácie týkajúce sa Používateľov našej webovej stránky používali v súlade so záväznými právnymi predpismi.

 1. Údaje o Prevádzkovateľovi Osobných Údajov (POÚ)

Upozorňujeme Vás, že POÚ vašich osobných údajov je spoločnosť QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sp.k. so sídlom v Kobieliciach (43-262), ul. Rolna 4 zapísaná v Obchodnom registri Národného registra súdov vedeného Okresným súdom Katowice-Wschód, 8. obchodné oddelenie Národného registra súdov pod číslom KRS: 0000440955, s daňovým identifikačným číslom (NIP): 6381806825 a poľským registračným číslom obchodného registra (REGON): 243111228, ďalej len POÚ. POÚ môžete kontaktovať na tejto adrese: Kobielice (43-262), ul. Rolna 4, e-mail: salus@salus-controls.pl, kontaktné telefónne číslo: +48 32 700 74 53.

 1. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Osobné údaje všetkých Používateľov našej webovej stránky, vrátane údajov o IP adresách a iných informácií zozbieraných súbormi cookies, sa spracúvajú pre nasledujúce účely:

 1. Ak chcete podniknúť kroky na žiadosť dotknutej osoby, pred uzatvorením dohody sa vaše osobné údaje budú spracovávať na základe článku 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ak tak urobíte prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na internetovej stránke POÚ,
 2. V prípade akéhokoľvek ďalšieho spracúvania osobných údajov, aby ste reagovali na dotaz zaslaný prostredníctvom kontaktného formulára sprístupneného na internetovej stránke POÚ, budú vaše osobné údaje spracúvané, ak ste súhlasili s takýmto spracúvaním a právnym základom takého spracúvania bude článok 6 (1) (a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 1. Súbory COOKIE

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané webovými stránkami na zariadení používateľa internetu. POÚ ako aj iné subjekty používa na svojej webovej stránke cookies, t.j. malé textové súbory nainštalované v počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení Používateľa, ktorý prehliada webovú stránku. Vie ich prečítať aj náš systém ako aj systémy, ktoré patria iným subjektom, ktorých služby používame (napr. Google, Facebook). Na našej webovej stránke máme takzvaný Facebook slider, ktorý vám umožní zakliknúť „like“ na našej „fanpage“ na tejto webovej stránke pri používaní tejto stránky. Aby sa tak stalo, musíme však používať súbory cookies poskytované službou Facebook.

Cookies majú mnoho funkcií na webových stránkach medzi iným:

 1. vplyv na procesy a výkonnosť vášho používania webovej stránky – súbory cookies sa používajú na to, aby webové stránky fungovali efektívne a umožňujú vám využívať funkcie dostupné na webových stránkach, čo je okrem iného možné zapamätaním si nastavení medzi návštevami webových stránok. Umožňujú efektívnu navigáciu na webových stránkach a jednotlivých podstránkach;
 2. stav relácie – súbory cookies často ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad ktoré podstránky najčastejšie zobrazujú. Umožňujú tiež identifikovať chyby zobrazené v niektorých podstránkach. Preto cookies ukladajú takzvaný „stav relácie“ a pomáhajú tak zlepšiť službu a pohodlie pri prehliadaní stránok a udržiavať stav relácie – ak sa zákazník prihlási na svoj panel, cookies potom umožňujú údržbu relácie. To znamená, že nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo vždy, keď prejdete na inú podstránku, čo uľahčuje pohodlné používanie webových stránok;
 3. vytvárať štatistiky – súbory cookies sa používajú na analýzu spôsobu používania webovej stránky používateľmi (koľko z nich navštívi webovú stránku, ako dlho na nej zostávajú, o aký obsah je najväčší záujem atď.). To umožňuje neustále zlepšovať webovú stránku a prispôsobovať ju preferenciám používateľov. Ak chceme sledovať činnosť a vytvárať štatistiky, používame nástroje Google, napríklad Google Analytics. Okrem prehľadov štatistík o používaní môže služba Google Analytics tiež pomôcť užívateľovi zobraziť relevantnejší obsah v službách Google (napr. vo vyhľadávači Google) a v celej sieti spolu s niektorými z vyššie uvedených súborov cookies.

Čo je dôležité, obsah súborov cookie neumožňuje identifikáciu používateľa a súbory cookie sa nepoužívajú na spracovanie alebo ukladanie vašich osobných údajov. Mechanizmus súborov cookie sa nepoužíva na zhromažďovanie žiadnych informácií o používateľoch.


Webová stránka používa cookies a podobné technológie vo váš prospech na prispôsobenie webových stránok potrebám užívateľov a pre štatistické účely internetu. Radi by sme vás upozornili, že máte možnosť nakonfigurovať si webový prehliadač takým spôsobom, aby ste úplne alebo čiastočne znemožnili ukladanie súborov cookies na pevný disk vášho počítača. Táto zmena môže spôsobiť stratu možnosti používania určitých funkcií webových stránok.

Nižšie nájdete pokyny na vypnutie súborov cookies v závislosti od prehliadača:

Google Chrome

Kliknite na ponuku (v pravom hornom rohu) v časti Nastavenia> Zobraziť pokročilé nastavenia. V sekcii „Ochrana osobných údajov“ /Privacy/ kliknite na tlačidlo Nastavenia obsahu.

Internet Explorer 6.0 i 7.0

V ponuke prehliadača (v pravom hornom rohu): Nástroje> Možnosti siete Internet> Ochrana osobných údajov, Stránky. Pomocou posuvného ovládača nastavte úroveň a potvrďte zmenu pomocou „OK“.

Mozilla Firefox

V menu prehliadača: Nástroje> Voľby> Ochrana osobných údajov. Aktivujte pole Firefox: „bude používať užívateľské nastavenia“. Súbory cookie sa aktivujú kliknutím na políčko „Prijať súbory cookies“.

Opera
V ponuke prehliadača: Nástroje> Predvoľby> Rozšírené. Cookies sa aktivujú kliknutím na políčko „Cookies“.


Safari
V ponuke Safari vyberte položku „Preferences“ > Rozšírené a kliknite na ikonu „Safety“. Tu vyberiete úroveň bezpečnosti v oblasti „Prijmite súbory cookie“.

 1. Právo odstraňovať obsah

Vaše osobné údaje sú spracúvané s vaším súhlasom a máte právo kedykoľvek toto právo odvolať. Ak chcete odvolať svoj súhlas, stačí poslať e-mail na adresu rodo@salus-controls.pl  alebo kliknúť na odkaz uvedený na konci každej správy. Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. Požiadavka na poskytovanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak v niektorých prípadoch je potrebné, aby sme vedeli plniť vaše očakávania, pokiaľ ide o používanie nášho kontaktného formulára na našej webovej stránke.

 1. Automatické rozhodovanie a profily

Radi by sme vás informovali, že nerobíme automatizované rozhodnutia vrátane rozhodnutí založených na profilovaní.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia vašich osobných údajov sú POÚ a zástupcovia POÚ oprávnení spracovávať osobné údaje, najmä subjekt poskytujúci službu e-mailového hostingu, t.j. home.pl S.A. v Štetíne (70-653), ul. Zbożowa 4, POÚ.

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Radi by sme vás informovali, že vaše osobné údaje sa neprenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 1. Obdobie uchovávania osobných údajov

Obdobie uchovávania vašich osobných údajov závisí od účelu a právneho základu spracovania:

 1. pokiaľ ide o spracúvanie vašich údajov na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov sledovaných POÚ, a to je priamy marketing podľa článku 6 (1) (f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, vaše osobné údaje budú spracúvané dovtedy, kým nenamietnete proti spracovaniu vašich osobných údajov pre účel takéhoto marketingu,
 2. ak sú vaše údaje spracúvané pre účely poskytovania elektronických služieb podľa článku 6 (1) (b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, POÚ bude uchovávať vaše údaje až do obmedzenia akýchkoľvek záručných alebo garantovaných nárokov minimálne 5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po finančnom roku, v ktorom boli operácie, transakcie a konania ukončené, splatené, vyrovnané alebo premlčané,
 3. pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov pre účely odosielania obchodných informácií, kým nebol váš súhlas so spracovaním osobných údajov stiahnutý.
 1. Právo podať sťažnosť

Ak sa zistí, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Práva subjektov, ktorých osobné údaje sú spracúvané

Radi by sme vás informovali, že v súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu a vymazanie – v prípadoch uvedených v ustanoveniach článku 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V prípadoch uvedených v článku 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajoch máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípadoch stanovených zákonom máte tiež právo vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov. V prípadoch, keď je spracúvanie založené na súhlase alebo dohode, máte tiež právo na prenos vašich osobných údajov.

 1. Bezpečnosť osobných údajov

Chceli by sme vás ubezpečiť, že POÚ spracúva vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi ustanoveniami, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu (EÚ) a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). POÚ priebežne vykonáva analýzu rizík s cieľom posúdiť riziká súvisiace so spracúvaním a zaviedla primerané opatrenia, ako napríklad šifrovanie webových stránok POÚ a akékoľvek spojenia s cieľom minimalizovať toto riziko. Naša webová stránka je  zašifrovaná pomocou certifikátu SSL, ktorý slúži na potvrdenie vlastníka webovej stránky a šifrovanie komunikácie medzi webovým prehliadačom používateľa a serverom. Okrem toho POÚ zaviedlo opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti vrátane dôvernosti. Pri posudzovaní rizík bezpečnosti údajov POÚ zohľadnila riziká spojené so spracúvaním osobných údajov vrátane náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného zverejnenia alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom, ktoré boli prenesené, uložené alebo inak spracované a prijala vhodné opatrenia na predchádzanie ich následkom.

 1. Záverečné ustanovenia
 1. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami ochrany osobných údajov sa uplatňujú ustanovenia o ochrane osobných údajov.
 2. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov nadobudnú platnosť 25. mája 2018.

Kontakt
Začať spoluprácu

Kontakt


+421 245 527 104


Technická podpora

+421 911 819 831
+421 902 560 228

technik@salus-controls.sk


PO – PI: 800-1600

MontážnikPoužívateľDeveloper

Salus

Distribútor SALUS Controls:
Thermo-control SK s.r.o.

Stará Vajnorská 37,
831 04 Bratislava
Slovensko
Kancelária: +421 245 527 104
Infolinka: +421 903 451 848
Servis: +421 902 560 228
Pondelok - Piatok od 8.00-16.00 hod.

image/svg+xml

© QL CONTROLS 2020 / All Rights Reserved

Design & Code by Foxstudio